สายการบังคับบัญชางานสอบสวน

พ.ต.ท.มนชัย รุ่งเรืองเศรษฐ์
รองผู้กำกับการ (สอบสวน)
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี

พ.ต.ท.ณัฐชาติ เกตุชาติ
รองผู้กำกับการ (สอบสวน)
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุร

พ.ต.ท. สุทธิชัย ศรีอ่อน
รองผู้กำกับการ(สอบสวน)
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี

พ.ต.ท.ศุภชัย ศรีเสถียรวงศ์

พ.ต.ท.ชูเชิด อนันต์สลุง

พ.ต.ท.เธียรวิชญ์ พลเยี่ยม

ร.ต.อ.ไพฑูรย์ พันธ์กล้วยไม้

ร.ต.อ.ขวัญชัย พันละบาล

ร.ต.อ.เสกสรร อุดมทรัพย์

ร.ต.อ.ชราวุธ ปานเชี่ยวชาญ
ร.ต.อ.ภัทรพล ปิ่นทอง
ร.ต.อ.สาโรจน์ รัตนวิโรจน์
ร.ต.ต.หญิง ศิริลักษณ์ ฮวบสกุล
ร.ต.ต.หญิง ลีลาวดี นุริตมนต์
ร.ต.ท.ชลอ ศิริมงคล
ร.ต.ต.สมชัย ดาวเที่ยง
         
         
        กลับหน้าหลัก